Når solen eller månen ”forsvinner”.

Solformørkelser og måneformørkelser vekker forståelig nok vår interesse. De er astronomiske fenomen som gjør at planetenes bevegelser blir helt konkrete for oss. Å se solen eller månen ”forsvinne” noen minutter under formørkelser gir oss en direkte erfaring med Solens, Månens og Jordens dans med hverandre.

Det er sjeldent vi har anledning til å observere formørkelser, men de forekommer allikevel oftere enn vi skulle tro; fenoement oppstår flere ganger hvert år. De er riktignok ikke alltid totale formørkelser, det vil si at noen ganger blir bare deler av Solen/Månen formørket. Solformørkelsene vil dertil alltid bare være observerbare i begrensede geografiske områder.

Astrologer har studert formørkelser systematisk gjennom flere tusen år, og har alltid funnet at de bringer endring.

Kanskje er endringene ikke alltid ønsket i utgangspunktet, mens når vi observerer dem i etterkant ser vi ofte at de har tatt oss et skritt nærmere oss selv og vår egen sannhet.

Ofte oppleves disse endringene som noe uforutsigbare, fordi de gjerne skjer utenfor vår kontroll og komfortsone.

Det er som om vi ristes litt i så vi kan komme enda bedre på plass i oss selv.

Vi berøres alle i større eller mindre grad av formørkelsene, men der Sol eller Måne treffer direkte punkt i et personlig horoskop vil endringene alltid være av stor betydning for den personlige utviklingen, og vil normalt manifesteres i månedene etter formørkelsen.

Å kjenne sitt eget fødselshoroskop kan være en hjelp for å forstå og verdsette endringene som skjer.

Formørkelsene er bærere av  potensial både for endring  og for en mer direkte kontakt med de lagene i tilværelsene som ligger litt bakenfor det vi umiddelbart ser. I denne artikkelen vil både det astronomiske og det filosofiske ved formørkelsene bli gjort forståelig.

 

Hva er det egentlig som skjer? Astronomisk tilnærming.

Sett fra Jorden lager Solen som vi vet en årlig bane rundt Jorden. På samme måte tegner Månen en månedlig bane (helt korrekt: den bruker 28-29 dager) rundt Jorden. Disse banene står imidlertid en anelse skrått på hverandre: Månenes bane står 5 grader skrått på Solens bane, og krysser Solens bane på vei opp og på vei ned i denne skrå sirkelen.

Image 22.02.2016 at 21.36Punktene hvor de to banene krysser hverandre kalles Månens knuter, eller Månens noder.

Alle planeter har slike krysningspunkter med solens bane, fordi ingen av planetbanene er nøyaktig parallelle med Solens.

Alle planeter vil passere sitt skjæringspunktet med Solens bane to ganger på hver runde rundt Jorden (som det ser ut fra oss): En gang på vei ”opp” (nordlig knute/node) og en gang på vei ”ned”(sørlig knute/node).

For Månen sin del betyr det at den passerer hvert av disse to skjæringspunktene ca en gang hver måned, ettersom den altså bruker i underkant av en måned på hele banen.

 

Vanlige fullmåner og nymåner.

Ca 24 ganger i året er det fullmåne eller nymåne, men det er kun de gangene at Jorden, Solen og Månen står på en helt rett linje at vi kan oppleve formørkelser.

Dette skjer når Solen er ved en av måneknutene i sin bane, og Månen samtidig er i en fase der den er enten ny eller full.

Solen vil passere hver av de to måneknutene to ganger i året. Det vil si at to ganger i året får vi en periode med måneformørkelse og solformørkelse. Om Solen da står nøyaktig ved måneknuten vil formørkelsen være total, ellers vil vi se en delvis formørkelse.

Det er en ganske utrolig astronomisk ”tilfeldighet” som gjør at Sol, Måne og Jord kan se ut som de dekker hverandre.

Forholdet mellom størrelse og avstand mellom disse tre himmellegemene er det som gjør det mulig at de ser nesten nøyaktig like store ut for oss, og derfor dekker hverandre nøyaktig de gangene de står på linje.

Statistisk sett er dette et fantastisk sammentreff .

5232462-india-space-astronomy-venus

Her ses et bilde av Solen og Venus, tatt da Venus passerte foran Solen i 2012. Selv om Venus er en langt større planet enn Månen, vil den allikevel aldri kunne forårsake en formørkelse av Solen, som vi forstår klart av dette bidet.

Den astrologiske forståelsen.

Totale sol- og måneformørkelser er altså helt egenartet for vår Jord, og dette underlige sammentreffet bringer oss til den astrologiske refleksjonen rundt betydningene av formørkelsene.

Hvordan påvirker de oss jordboere?

Hva betyr de for vår utvikling?

 

Solformørkelse

Ved total solformørkelse dekker Månen vår Sol nesten fullstendig. Den fysiske effekten kan oppleves dramatisk. Det kan blir tett skumring midt på dagen. Naturen blir stille, fuglene slutter å kvitre, alt stanser opp. Er det en varm sommerdag vil det følge en kjølig vind med formørkelsen, som følge av den plutselige endringen i temperatur.

Det er ikke til å undres over at det har vært mye overtro og dårligere varsler knyttet til solformørkelser.

For en kort stund mister vi kontakt med livskilden vår når Solen formørkes. Vanligvis er dette noe som skjer oss hver natt, med den naturlige rytmen mellom våken tilstand og hvile som følger natt og dag.

Men med solformørkelse forsvinner selve årsaken til liv og lys midt på dagen, og vi opplever dette fraværet i et fokusert øyeblikk i vår fullt våkne tilstand.

I symbolsk forstand skjer dette fordi Månen, som representerer vårt underbevisste og vårt følelsesliv, stenger ute kilden for livsenergi og individualitet.

Vårt øye og alle fysiske sanser mister kontakt med Solen for en kort stund.

 

I den korte stunden av Solens fravær, får vi en intens og fokusert åpning til å kraften bak Solen:

Kilden til liv som også er Solens kilde.

eclipse

Virkningene av en formørkelse utspiller seg gjennom månedene etter at formørkelsen faktisk har funnet sted.

De intense øyeblikkene der naturen stopper opp, og vi midt på høylys dag for et øyeblikk kommer tettere i kontakt med livet bakenfor livet, markerer en sterk begynnelse på noe nytt.

En begynnelse av noe nytt innebærer alltid at noe gammelt faller fra; det som var, gir plass til det som skal komme.

Solformørkelsen skaper en liten forstyrrelse i det faste grepet vi har på tilværelsen vår; det er som om vi mister litt balansen og tar et lite skritt til siden.

Når tiden så går, ser vi at et lite skritt gjør en stor forskjell når vi kommer lenger frem på veien.

Det ligger dypt i vår menneskelige natur at vi er redde for å miste kontrollen; derfor har solformørkelser tradisjonelt gi48cd36d780e3dd85b3c3945e75e73c7ctt negative assosiasjoner.

Men det som skjer når vi mister litt kontroll er at vi kan slippe inn noe nytt.

Ved solformørkelsen har vi et øyeblikk ute av vår vante likevekt,  og kommer i en posisjon med større åpning for å integrere Kilden bakenfor Solen og Kraften bak vår egen identitet.

 

Som om noe ristes i oss og vi åpner litt mer opp for en sannere forståelse for Kilden til liv i oss og rundt oss.

 

 

Måneformørkelse

Ved måneformørkelse er det Jorden som står mellom Månen og Solen, og hindrer at Månen opplyses.

Effekten på Jorden er at Månens gjenskinn ikke kommer til oss. Effekten på Månen er at den legges helt mørk for den stunden formørkelsen varer. Sett fra Solen vil Månen være helt skjult av Jorden for en kort stund.

Der en solformørkelse mer kan henge sammen med endringer og ny forståelse av livsretningen og en større integrering av alt som er i livet, gir måneformørkelsen en impuls til å komme i en annen kontakt med det underbevisste, både på et kollektivt og et individuelt plan.

Følelser kommer og går. Og hver følelses har det magiske ved seg at den retter blikket vårt mot noe annet enn følelsen selv. Følelsen viser det vi trenger mer av og det vi trenger mindre av for å vokse. Vanskelige følelser lærer oss ting som hvor vi må jobbe med oss selv og hvor vi må sette grenser, mens gode følelser peker på vår egen vei.

Fra psykologien har vi lært at det finnes flere lag av følelser. Noen ligger dypere, og er vanskeligere å få tak i. Vi lærer og at følelser vi ikke kjenner i oss selv har større makt til å styre oss fra det ubevisste.

Videre finnes det følelser som ga oss trygghet og glede i en annen sammenheng enn den vi har i dag. Og som i dag kanskje heller holder oss tilbake i en trygghet vi ikke egntling trenger lenger. En trygghet vi har vokset ut av, men som vanene og kanskje også vår egen usikkerhet holder oss fast i.

I astrologien vil vi si at Månens gjenskinn av Solen har en følelseskvalitet ved seg. Når den plutselig uteblir for en stund, rokkes det ved vår vante tilgang til de aller dypeste og mest ubevisste følelsene, samt til det mer vanemessige og det vi egntling er klare for å forlate. Vi er følelsesmessig helt overgitt til oss selv. Igjen er vi ute av balanse for en kort stund, og det kan medføre at det i månedene etter måneformørkelsen kan skje en følelsesmessig omkalfatring i oss selv. Ganske umerkelig til å begynne med, men også her med konsekvenser i form av nødvendige forandringer over tid. Når dype følelser i deg selv får trenge opp til overflaten, vil der måtte bli forandringer.

Også ved måneformørkelser kan endringer manifesteres i 6-12 måneder etter selve formørkelsen. Vi gir slipp på gamle mønstre. Og en ny forståelse kan bølge opp fra det underbevisste

DSC03498

 

Den astrologiske tolkningen av måneknutene.

Måneknutene peker mot det som var før dette livet og antyder en bagasje og en utviklingsvei som må forklares med noe annet enn konkrete hendelser i vår biografi.

Noen velger å kalle denne fortiden for tidligere liv.

Andre velger andre forklaringsmodeller.

Med en slik utvidet tidsramme forstår vi at at de ubevisste lagene av følelser knyttet til nodene og til månen blir ganske uendelige.

Nodene peker også sterkt på det fellesskapet vi alle står i. Vi har alle hver vår vei å gå. Men vår felles arv fra fortiden har satt rammene for de livene vi har.

Og den veien vi velger å gå videre og måten vi velger å møte livet på, skaper rammer for det som kommer etter oss. Vår retning fremover leses også i nodene.

 

Forskjell på nordlige og sørlige måneknute/node.

Den astrologiske tolkningen av måneknutene er altså knyttet til fortid og til fremtid.

Den sørlige måneknuten peker mot det som var før hver av oss ble født; den forteller om bagasjen vi ble født med inn i livet.

Den nordlige måneknuten viser til det vi skal vokse inn i gjennom livet; den representerer vår fremtid og der vi kan skape fritt og uhindret av begrensende forestillinger fra fortiden.

Bevegelsen fra å stå i utdaterte forestillinger og fremgangsmåter til å finne vår egen vei er sentralt i alle menneskers liv. I et horoskop beskrives denne bevegelsen gjennom forholdet mellom sørlige og nordlige måneknute.

Den sørlige noden er det vi kommer fra og der vi føler oss trygge, men hvor vi allikevel vet at vi ikke kan bli om vi ønsker å vokse og bli selvstendige.

Den nordlige noden viser den veien vi skal gå for å stå i livet med mest mulig integritet og autentisitet.

Dette er en vei hver av oss går enten vi kjenner til plasseringen av måneknutene i horoskopet eller ikke. Men når vi kjenner disse har vi et verktøy til å være enda mer bevisst tilstede i endringene som skjer med oss. Vi kan bli enda bedre i stand til å være åpne for endringene som skjer i solformørkelse og måneformørkelse, og kan også få utbytte av å følge måneknutenes bevegelse gjennom Solens bane.

 

Måneknutenes bevegelse langs Solens bane.

Måneknutene forflytter seg langsomt bakover gjennom Solens bane, og i løpet av 18-19 år har de beveget seg rundt hele Solens bane.

Det betyr at de befinner seg ca 1.5 år i hvert tegn. Dermed vil måne- og solformørkelse skje i de to samme tegnene (to måneknuter, en nordlig og en sørlig som står rett overfor hverandre) flere ganger på rad, inntil knutene flytter seg bakover i solens bane inn i neste par med stjernetegn.

Altså vil tema knyttet til disse to tegnene være i fokus for vår oppmerksomhet og vår utvikling gjennom den samme perioden.

 

Overskrifter for tema knyttet til de 12 ulike nodeplasseringene:

Nordlige node i Vær-

Sørlige node i Vekt

 • Stå uredd i min egen kraft,
 • Gi slipp på med-avhengighet til andre mennesker.
Nordlige node i Vekt-

Sørlige node i Vær

 • Utvikle ekte relasjoner til mennesker,
 • Gi slipp på mer infantile sider av meg selv som skaper ubalanse.
Nordlige node i Fiskene-

Sørlige node i Jomfru

 • Utvikle intuisjon og forstå enheten i tilværelsen,
 • Gi slipp på kritiske, utdaterte forklaringsmodeller som hindrer slik forståelse.
Nordlige node i Jomfru-

Sørlige node i Fiskene

 • Jobbe med systemer og rutiner for læring, dagligliv og helse,
 • Gi slipp på utdaterte ”intiuitive” forestillinger om og følelser for hvordan Alt skal være.
Nordlige node i Vannmann-

Sørlige node i Løve

 • Fokus på visjoner som gagner menneskeheten,
 • Gi slipp på personlige, stivnete preferanser som går imot det felles beste
Nordlige node i Løve-

Sørlige node i Vannmann

 • Stå frem som original og genuine,
 • Gi slipp på utdaterte og begrensende tanker om hvordan jeg kan passe inn i gruppen.
Nordlige node i Steinbukk

Sørlige node i Kreps

 • Fokus på strukturer som gjør det mulig å realisere ambisjoner,
 • Gi slipp på gamle følelser av trygget og komfort som kan stoppe meg i å sikte mot toppen.
Nordlige node i Kreps-

Sørlige node i Steinbukk

 • Jobbe med mitt fundament som gir trygghet i meg selv,
 • Gi slipp på utdaterte ambisjoner som ikke lenger stemmer overens med den jeg er.
Nordlige node i Skytte

Sørlige node i Tvilling

 • Finne ut av troens meningsskapende kraft,
 • Gi slipp på uvesentlige og hensiktsløse diskusjoner som tar vekk fokuset i vår tro og vår følelse av mening
Nordlige node i Tvilling-

Sørlige node i Skytte

 • Komme i kontakt med nye mennesker og tankemåter,
 • La egne trossystemer og livsfilososfi utfordres av det nye jeg møter.
Nordlige node i Skorpion-

Sørlige node i Tyr

 • Dyp endring og innsikt i psykologiske mekanismer,
 • Gi slipp på behovet for materiell og følelsesmessige sikkerhet som kan begrense denne innsikten.
Nordlige node i Tyr-

Sørlige node i Skorpion

 • Finne stabilitet og trygghet i egne verdier,
 • Gi slipp på dramaet som ligger i å alltid holde ulike verdisett opp mot hverandre.

Nodene beveger seg med klokken langs Solen bane, og gjør en hel runde i løpet av 18-19 år.  Dette er en oversikt over hvilke tegn nodene har passert på sin siste runde fra 1998 til 2017. Hold gjerne dette opp mot tegn du vet er viktige i ditt eget liv, og hendelser som fant sted da nodene var i “dine” tegn. Tabellen over med tema for de ulike nodeplasseringene er selvfølgelig svært overfladisk, men kan allikevel gi en pekepinn om bakgrunnen for hendelser i ditt (og andres) liv i de forskjellige periodene.

 

Image 28.02.2016 at 10.55

Tilsvarende er dette en oversikt fra i dag og gjennom hele neste runde for nodene langs solens bane.

 

Image 28.02.2016 at 11.04Solformørkelser og måneformørkelser rister i oss i forhold til disse 12 temaene som er antydet i tabellen. Vi tvinges litt ut av vår vante posisjon, så vi kan ta inn nye innfallsvinkler for å jobbe med oss selv og med det fellesskapet vi står i.

Formørkelsene er en garanti for at vi aldri kommer til å stoppe opp.

 

Dette er det vi finner i de astrologiske måneknutene:

Det karmiske aspektet ved det som var, er og skal komme.

Karma handler ganske enkelt om årsak og konsekvens.

Alt som skjer har en årsak. Og alt vi gjør får en konsekvens.

 

Sett i dette perspektivet er Måne- og Solformørkelser fantastiske anledninger til å bli bevisst karmiske mønstre. La oss riste i og slå litt sprekker, så vi kan finne åpninger for å komme ut av det som ikke lenger lager gode konsekvenser for oss selv og dem rundt oss.

Utfordringen til oss er å stå åpne når endringene skjer. Og våge å gi slipp på det gamle så det nye kan komme til.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Eklipser: Måneformørkelse og solformørkelse.